Naar inhoud

Praktisch

Gecoro

e-mail

Gecoro

De GECORO of GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening. Naast haar decretale opdrachten (bv. behandeling van de bezwaren rond een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) kan GECORO advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

 

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante belangenverenigingen (bv. landbouwers, werkgevers, werknemers en deskundigen). De GECORO van Merksplas bestaat uit 9 effectieve leden en 4 plaatsvervangende leden.

 

De commissie vergadert afhankelijk van de noodwendigheid.