Naar inhoud

Praktisch

Sportraad

Sportraad

logo Sportraad

De sportraad heeft als hoofdopdracht de samenwerking tussen de sportverenigingen te bevorderen en het gemeentebestuur te adviseren in alle sportaangelegenheden.

In de gemeente is er al jaren een sportraad actief. Deze raad geeft advies aan het gemeentebestuur over het sportbeleid. Dit is echter niet de enige taak van de raad. Zo promoot hij de deelname aan allerlei sportactiviteiten en organiseert hij zelf een aantal activiteiten zoals de kampioenenhuldiging, de "sportweek" enz... 

Vele Merksplasse sportclubs maken deel uit van de sportraad. De derde dinsdag van de maand steken we steeds de hoofden bij elkaar in het vergaderlokaal van Sportcentrum 't Hofeind. 

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

Algemene vergadering

Bestaat uit: 

 • een afvaardiging van alle erkende sportverenigingen 
 • het bestuur van de sportraad 
 • de schepen van sport 
 • de sportfunctionaris 

Vergadert 1 keer per jaar. 
Bepaalt mee de grote lijnen van het sportbeleid en dient goedkeuring te geven in verband met nieuwe reglementen, …

Raad van bestuur

Bestaat uit: 

 • Maximum 18 verkozen leden uit de algemene vergadering 
 • Het bestuur van de sportraad 
 • De schepen van sport 
 • De sportfunctionaris 

Vergadert maandelijks (uitgezonderd juli). 
Bepaalt mee de lijnen van het sportbeleid en adviseert de gemeente over de sportmaterie, helpt de sportdienst mee met het opmaken van subsidiereglementen, ...

Dagelijks bestuur

Bestaat uit: 

 • 6 leden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • De schepen van sport 
 • De sportfunctionaris 

Vergadert maandelijks, uitgezonderd in juli.
Bereidt de algemene vergadering en de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en werkt bepaalde aandachtspunten concreet uit.

statuten en huishoudelijk reglement

Volgens het nieuwe cultuurdecreet van 13 juli 2001 dient de sportraad zijn statuten aan te passen. De raad blijft zijn adviserende bevoegdheid behouden, maar de werking verandert lichtjes. Zo is er meer ruimte voor particulieren / deskundigen, kunnen politieke mandatarissen geen lid zijn en heeft de schepen van sport slechts een adviserende bevoegdheid.

 

Advies sportraad mbt het meerjarenplan Sport 2014-2019

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?