Naar inhoud

Meer info

Asbest

Asbest

Versneld asbestafbouwbeleid gemeente Merksplas, IOK Afvalbeheer en de OVAM

Proefproject voor verwijdering van asbesthoudende materialen en het faciliteren van de opmaak van een asbestinventaris

 

De productie en de toepassing van asbest en asbesthoudende materialen in ons land mag dan al wel sinds 1998 verboden zijn, toch zijn er naar schatting nog ongeveer 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Het merendeel in de vorm van dak- en gevelbekleding zoals asbestcement golfplaten … Dergelijke ‘hechtgebonden’ asbesttoepassingen vormen geen acuut risico voor milieu en gezondheid, maar kunnen door veroudering wel asbestvezels vrijgeven wanneer ze verweren of afbrokkelen.  

Daarom gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan de OVAM om een asbestafbouwbeleid uit te werken tegen 2018 zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig gemaakt wordt. Een van de proefprojecten om inzichten te verwerven is de groepsaankoop voor de verwijdering van asbestcement golfplaten georganiseerd door de OVAM, de gemeente Merksplas en IOK Afvalbeheer. Ook de landbouworganisaties ondersteunen dit project en faciliteren mee  de communicatie naar de land- en tuinbouwers in Merksplas. De focus ligt op (bij-)gebouwen bij land- en tuinbouwers, particulieren en jeugd- en sportverenigingen.

Dit pilootproject bestaat uit twee onderdelen:

 

  1. Verwijdering van asbesthoudende golfplaten

Eigenaars die willen deelnemen aan het proefproject kunnen kiezen tussen drie scenario’s:

    1. De asbesthoudende golfplaten zelf verwijderen en laten ophalen door IOK Afvalbeheer. De gemeente Merksplas levert hier de door de OVAM beschikbaar gestelde info over de nodige te nemen veiligheidsmaatregelen aan.

“Dit project is voor de inwoners van Merksplas een unieke kans om de asbesthoudende golfplaten gratis te laten afvoeren en verwerken, ongeacht de hoeveelheid. We houden de drempel bewust zo laag, om zo veel mogelijk mensen in het project te laten instappen”, Karel Lenaerts, schepen van milieu van de gemeente Merksplas.

    1. De asbesthoudende golfplaten laten verwijderen door de  door de OVAM geselecteerde aannemer (groepsaankoop).
    2. De asbesthoudende golfplaten laten verwijderen en vervangen door nieuw materiaal  door de door de OVAM geselecteerde aannemer (groepsaankoop).

De gemeente Merksplas mikt op een asbestafbouwbeleid binnen haar gemeente gedurende een periode van vijf jaar. In functie van het aantal aanvragen, kan deze groepsaankoop gedurende deze vijf jaar meerdere malen herhaald worden.

 “Deelnemen aan de groepsaankoop heeft heel wat voordelen. De OVAM zoekt in uw plaats naar een aannemer die aan nodige voorwaarden moet voldoen op vlak van veilig werken. De OVAM bewaakt samen met een externe projectcoördinator de veilige en correcte uitvoering. Naast de gunstigere eenheidsprijzen kunnen deelnemende eigenaars bijkomend genieten van een extra financiële ondersteuning doordat de OVAM de kosten voor de afvoer en het storten van het asbesthoudend materiaal op zich neemt. Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid zich vrijblijvend in te schrijven. Pas na een plaatsbezoek door medewerkers van de gemeente Merksplas en de aannemer, krijgen ze de mogelijkheid zich op basis van een offerte op maat definitief in te schrijven”, aldus Ann Cuyckens, afdelingshoofd doelgroepgericht saneren van de OVAM.

De gemeente Merksplas zorgt voor het infoloket: de medewerkers van de milieu- en vergunningendienst en drie medewerkers van de technische dienst  worden hiervoor opgeleid door de OVAM. Zij registreren de aanvragen en komen ter plaatse voor verdere info

 

  1. Ondersteuning van een asbestinventaris van uw woning door een erkende firma.

Dit project bestaat uit de opmaak van een volledige asbestinventaris door een erkende firma voor gebouwen die gebouwd of verbouwd zijn voor 2001. Een door de OVAM aangestelde asbestinventarisdeskundige zal het huis van boven tot onder bekijken en waarneembare asbesthoudende materialen inventariseren. De gemeente Merksplas wil zo snel mogelijk het asbestpassief in hun gemeente in kaart brengen en de OVAM wil zo meer kennis verwerven in de asbestinventarisatie van woningen. Ook informeren en sensibiliseren we hiermee eigenaars zodat ze op een correcte manier omgaan of laten omgaan met de aangetroffen asbesttoepassingen in hun woning.

De gemeente Merksplas zelf zorgt voor het infoloket. Zij registreren en bundelen de aanvragen. Deze worden dan doorgegeven aan de OVAM.

De OVAM en de gemeente Merksplas geven ook financiële ondersteuning: Indien de eigenaar dit wenst kan hij deze asbestinventaris laten uitvoeren voor 100 euro. Het resterende bedrag ter waarde van ongeveer 600 euro wordt bijgepast door de OVAM en de gemeente Merksplas die hier elk een budget van 30.000 euro voor voorzien.

Met deze twee proefprojecten wil de OVAM meer inzicht verwerven in hoe enerzijds samenkoopformules en anderzijds asbestinventarissen kunnen bijdragen aan een versneld asbestafbouwbeleid.

 

Meer info asbestproject

Karen Sterkens - milieudienst - 014 63 94 35
Elke Campforts - vergunningendienst - 014 63 94 38

asbest@merksplas.be - www.merksplas.be/asbest

 

Meer info Vlaamse asbestafbouwbeleid

www.ovam.be/asbest

Overzicht