Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Het lokaal bestuur Merksplas, dit is de gemeente Merksplas én het Sociaal Huis Merksplas, vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.  Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jouw verstrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe het lokaal bestuur omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal het lokaal bestuur de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacywet (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL   ook genoemd  GDPR of AVG).

het lokaal bestuur verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerking van persoonsgegevens  zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald.  Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Je mag als klant van het lokaal bestuur verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens.

In je contacten met het  lokaal bestuur verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in de gevallen dat er geen wettelijk bepaling bestaat, wij je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Het lokaal bestuur gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Het lokaal bestuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast zijn bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen en verwijzen we naar de archiefselectielijsten beschikbaar bij het Rijksarchief.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

2. Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van het lokaal bestuur. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het lokaal bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het lokaal bestuur is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het lokaal bestuur levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het lokaal bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het lokaal bestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar communicatie@merksplas.be . De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het lokaal bestuur aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het lokaal bestuur. Hetlokaal bestuur en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

Hetlokaal bestuur plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het lokaal bestuur geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het lokaal bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het lokaal bestuur zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden  via communicatie@MERKSPLAS.be.

Het lokaal bestuur behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

Het lokaal bestuur verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het lokaal bestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het lokaal bestuur verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het lokaal bestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het lokaal bestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

6. E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de privacy wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7. Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door het lokaal bestuur  verwerkt worden.

Je hebt het recht het lokaal bestuur te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Het lokaal bestuur zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden.  Het lokaal bestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.  Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos.  Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het lokaal bestuur een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
Vervolgens kan je het lokaal bestuur verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal het lokaal bestuur in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met privacy@MERKSPLAS.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit (commission@privacycommission.be) als je van mening bent dat het lokaal bestuur de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

8. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

·         de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

·         geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.

·         de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

·         de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het lokaal bestuur behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

9. Beveiliging

Het lokaal bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

10. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

Naar top