Naar inhoud

Onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

logo VLM

Wat gebeurde er al?

 

Er wordt momenteel onderzocht welke voordelen het biedt om een ruilverkaveling uit te voeren in een zone gelegen op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas.

 

De landbouw in deze gemeenten is sterk en stabiel, maar door de bestaande kavelstructuur te herverkavelen, de ontsluiting ervan te verbeteren en de waterhuishouding te optimaliseren, zijn significante baten te realiseren voor landbouwers.

In een ruilverkaveling worden ook de belangrijke natuurwaarden van het gebied gevrijwaard door aaneengesloten natuur te realiseren.

 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), aangestuurd door de Coördinatiecommissie (bestaande uit een representatieve vertegenwoordiging vanuit verschillende sectoren), heeft voor de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel een ontwerp van ruilverkavelingsplan en een ontwerp van blokgrens opgesteld. In dit ruilverkavelingsplan worden de maatregelen weergegeven die in het kader van de ruilverkaveling zullen uitgevoerd worden. De blokgrens is de grens die aanduidt welke kadastrale percelen betrokken zijn bij de ruilverkaveling.

De Coördinatiecommissie verleende over dit ontwerp van ruilverkavelingsplan en van blokgrens gunstig advies.

 

Voor het ontwerp van ruilverkavelingsplan wordt nog een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit evalueert de effecten van de ruilverkaveling op het milieu. De ontwerpversie van het MER  wordt momenteel verfijnd.

 

De VLM stelt nog het administratief dossier van de ruilverkaveling op. Hiervoor wordt nagegaan wie als eigenaar en gebruiker betrokken is bij de ruilverkaveling en met welke gronden. De gegevens over de gebruikers van  gronden verkrijgt de VLM via de bevraging aan de eigenaars. Hiervoor worden de eigenaars in de loop van februari aangeschreven.

 

Wat volgt nu?

 

Na akkoord van de minister over het ontwerp van ruilverkavelingsplan en ontwerp van blokgrens, zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

Alle betrokken eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers zullen hiervoor per aangetekende brief worden uitgenodigd om het administratief dossier, het ontwerp van ruilverkavelingsplan, ontwerp van blokgrens en de ontwerpversie van het MER te komen inkijken. In de periode van dit openbaar onderzoek, kunnen opmerkingen, suggesties en bezwaren geformuleerd worden.

 

Onder meer op basis van de gegevens van het openbaar onderzoek, zal de minister beslissen of de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig is en kan uitgevoerd worden. 

Downloads

Datum van het bericht: dinsdag 06 februari 2018
Alle nieuws