Naar inhoud

Aankondiging ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

logo VLM
Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel: ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet.

Onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling - onderzoek van het ontwerp van plan- milieueffectrapport

 

De ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel heeft een oppervlakte van circa 2.500 ha en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel en Merksplas en van de stad Hoogstraten.

 

Ruilverkaveling  is een instrument waarmee de overheid in een landbouwgebied de agrarische structuur verbetert. Landbouwpercelen worden herschikt tot aaneengesloten, regelmatige en goed toegankelijke kavels die gemakkelijker vanuit de bedrijfszetel bereikt kunnen worden.

Ruilverkaveling gaat echter niet enkel landbouweconomisch te werk. Ruilverkaveling brengt een snelle, betere en integrale inrichting van het ruilverkavelingsgebied toe stand, waarbij ook maatregelen worden uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erfgoed, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van het recreatief netwerk, enz. .

 

In opdracht van de minister bevoegd voor ruilverkaveling heeft de Vlaamse Landmaatschappij een ontwerp van ruilverkavelingsplan en een ontwerp van kavelplan opgesteld. Een ruilverkavelingsplan geeft de maatregelen weer die door de ruilverkaveling zullen uitgevoerd worden. Een kavelplan geeft weer welke kadastrale percelen in de ruilverkaveling liggen.

 

Om de mogelijke effecten van het ontwerp van ruilverkavelingsplan op mens en milieu in kaart te brengen, heeft het studiebureau Antea Group een ontwerp van plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt.

 

Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij het publiek en de bij de ruilverkaveling betrokken eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker:

  • het ontwerp van ruilverkavelingsplan;
  • het ontwerp van kavelplan met de bijhorende lijsten;
  • de kostenraming en een aanwijzing van het gedeelte ten laste van de eigenaars en vruchtgebruikers;
  • het ontwerp van plan-MER

kunnen inkijken en opmerkingen, bezwaren of suggesties kunnen indienen.

Daarnaast wordt ook de beslissing van de dienst MER over de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak  van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen en de goedkeuring van de voorgestelde opstellers van het plan-MER neergelegd.

 

De bij de ruilverkaveling betrokken eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers worden per aangetekend schrijven in kennis gesteld van het openbaar onderzoek. Bij deze  kennisgeving zijn de lijsten toegevoegd met de kavels die zij in eigendom en vruchtgebruik hebben en/of die zij gebruiken.  De betrokken eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers kunnen ook opmerkingen en bezwaren formuleren met betrekking tot deze lijsten.

 

Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 19 juni 2018 tot en met 17 augustus 2018.

 

De documenten liggen tijdens dit onderzoek en tijdens de openingsuren, ter inzage op de gemeentehuizen van Rijkevorsel (Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel) en Merksplas (Markt 1, 2330 Merksplas) en op het stadhuis van Hoogstraten (Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten).

 

Alle info en documenten over deze ruilverkaveling zijn online raadpleegbaar op www.vlm.be/rijkevorsel-wortel.

 

Om het publiek te informeren over de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel organiseert de Vlaamse Landmaatschappij twee infomarkten:

 

Infomarkten
Donderdag 14/06: ontvangst vanaf 19:30 uur, start om 20:00 uur Stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149 te Hoogstraten
Zaterdag 16/06: ontvangst vanaf 9:30 uur, start om 10:00 uur Parochiehuis Sint-Jozef, Pastoor Lambrechtsstraat 1 te Rijkevorsel

 

Wens je je te informeren tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de Vlaamse Landmaatschappij dan kan je naar één van de zitdagen komen. De zitdagen gaan door in het gemeentehuis van Rijkevorsel. Let wel op, tijdens de voormiddagen en avonden zijn de zitdagen vrij toegankelijk, tijdens de namiddagen zijn de zitdagen op afspraak. Je kunt hiervoor een afspraak reserveren via www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Rijkevorsel-Wortel.aspx (of je typt ‘Rijkevorsel-Wortel’ in de zoekbalk op www.vlm.be ).

 

Zitdagen
20/06, 21/06, 27/06(*), 28/06, 03/07, 04/07, 05/07, 31/07(*), 01/08, 02/08(*), 09/08, 14/08, 16/08 van 9:30 uur tot 12:00 uur (vrij toegankelijk)

van 13:00 uur tot 16:00 uur (op afspraak)

25/06(*), 06/08 van 13:00 uur tot 16:00 uur (op afspraak)

van 17:00 uur tot 19:30 uur (vrij toegankelijk)

 

In de periode van het openbaar onderzoek kunnen er opmerkingen, suggesties of bezwaren worden ingediend. Dit kan, bij voorkeur schriftelijk, door een brief te richten aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten Rijkevorsel en Merksplas en van de stad Hoogstraten. Mondeling reageren kan bij de burgemeesters van de voormelde gemeenten (eventueel vervangen door een gemachtigde schepen) en bij de gemachtigde van de minister of bij één van hen. De gemachtigde van de minister zal aanwezig zijn op de bovengenoemde zitdagen aangeduid met (*).

Datum van het bericht: donderdag 31 mei 2018
Alle nieuws