Naar inhoud

Terinzagelegging van de kennisgeving van het aanmeldingsdossier (ontwerp-milieueffectrapport)

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Milieuvergunning
voor het uitbreiden en hernieuwen van een varkenshouderij – Verheyen Davy LV, Eindepoel 18 te Merksplas.

Verheyen Davy LV wenst een uitbreiding te realiseren van de varkenshouderij gelegen Eindepoel 18 te 2330 Merksplas. De varkenshouderij is momenteel vergund voor 1.949 zeugen, 162 jonge zeugen (100 opfokzeugen en 62 jonge niet-gedekte zeugen), 256 vleesvarkens en 10.038 biggen. Deze dieren worden gehouden in acht stallen, waarvan de meeste stallen volledig / gedeeltelijk ammoniakemissiearm uitgevoerd zijn. Verheyen Davy LV wenst een uitbreiding aan te vragen tot 4.572 zeugen, 970 vleesvarkens en 680 biggen. Voor de gewenste uitbreiding wordt een nieuwe stal voorzien. Deze nieuwe stal zal ammoniakemissiearm uitgerust worden.

Er wordt tevens een vroegtijdige hernieuwing gevraagd van de milieuvergunning.

In het milieueffectenrapport (MER) zal een evaluatie gemaakt worden tussen de vergunde en de gewenste situatie.

Tijdens deze terinzagelegging kunnen opmerkingen worden geformuleerd die betrekking hebben op het onderzoeken van bepaalde milieueffecten. Bezwaren kunnen nu niet worden geformuleerd. Dat kan later in de fase van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure.

Het aanmeldingsdossier dat de methodiek en inhoudsafbakening van het ontwerp-milieueffectrapport omvat ligt ter inzage op de vergunningendienst van de gemeente Merksplas van 20 april 2019 tot en met 19 mei 2019.

Opmerkingen dienen binnen deze periode schriftelijk overgemaakt te worden:

Datum van het bericht: zaterdag 20 april 2019
Alle nieuws