Naar inhoud

Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

MER
Uiterlijk op 22 december 2021 stelt de Vlaamse Regering de stroomgebiedbe­heerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vast.

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

 

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisge­vingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aange­ven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

 

De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via www.mervlaanderen.be. Je kan de nota ook inkijken op de gemeentelijke milieudienst en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeentebestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be.

 

Meer info

www.mervlaanderen.be of het gratis nummer 1700

Datum van het bericht: woensdag 24 april 2019
Alle nieuws