Naar inhoud

Aanmeldingsdossier voor modernisering van een co-vergistingsinstallatie en wijziging rundveebedrijf

Terinzagelegging van de kennisgeving van het aanmeldingsdossier (ontwerp-milieueffectrapport) voor de modernisering van een co-vergistingsinstallatie en wijziging rundveebedrijven te Merksplas, inclusief hernieuwing – Quirynen Energy Farming / Quirynen Dairy Farming / Quirynen Agri Farming

Op de site langsheen Koekhoven 38, 40, 44 te Merksplas is een agrarische milieutechnische eenheid (verder MTE genoemd) gelegen, bestaande uit verschillende vergunningen. De vergunningen zullen worden gebundeld in de MTE Quirynen Dairy Farming / Quirynen Energy Farming / Quirynen Agri Farming, geëxploiteerd door de familie Quirynen.
De groep Quirynen Dairy Farming (QDF) behelst het houden van runderen, zowel melkvee als vleeskalveren. Onder het onderdeel Quirynen Energy Farming (QEF) wordt de mestverwerking/vergistingsinstallatie beschouwd. Quirynen Agri Farming (QAF) betreft de akkerbouwtak en omvat de grondwaterwinning voor het beregenen van de omliggende akkerlanden.


Wat het rundvee gedeelte (QDF) betreft is de site momenteel vergund voor het houden van 2.850 vleeskalveren, 140 runderen < 1 jaar, 772 melkkoeien en 173 andere runderen. Deze runderen worden gehuisvest in 8 stallen. In de geplande situatie wenst de exploitant 2.358 vleeskalveren, 494 runderen < 1 jaar, 1.012 melkkoeien en 15 andere runderen te huisvesten op deze site. Dit zal gerealiseerd worden door een interne herschikking, het gedeeltelijk omvormen van twee stallen naar garage/loods, door een stal te herbouwen en door één nieuwe melkveestal te voorzien. Deze nieuwe stal zal uitgerust worden met mestschuiven (PAS R-1.2). In totaal zullen de runderen in 8 stallen gehuisvest worden in de geplande situatie. Globaal gezien zal het dierenaantal afnemen t.o.v. de huidig vergunde situatie.


QEF is momenteel vergund voor de co-vergisting van 60.000 ton/jaar. De te vergisten materialen bestaan uit mest, energiegewassen en reststromen uit de landbouw en organisch biologisch afvalstoffen (OBA). In de geplande situatie wenst de exploitant verder in te zetten op maximale verwerking en recuperatie van de reststromen van de vergisting. Om dit mogelijk te maken, zal de vergunde biologische mestverwerkingsinstallatie van een naburige locatie (vergund voor 40.000 ton/jaar) overgeplaatst worden naar de betreffende site. Deze installatie zal instaan voor de nabehandeling van de dunne fractie van het digestaat (restant na vergisting). Naast deze verplaatsing en aldus verdere verwerking van de dunne fractie, wenst de exploitant ook aan te vullen met vernieuwde technieken van nutriëntenrecuperatie. Dit zal gebeuren door een stikstofstripper, verdere biologische verwerking en vervolgens behandeling in een membraanbioreactor en d.m.v. omgekeerde osmose. Resultaat is een doorgedreven gezuiverd effluent dat kan aangewend worden op het bedrijf (bv. als drinkwater) en een nutriëntenconcentraat (kunstmest). Zodoende zal de capaciteit van de verwerking (vergisting incl. nabehandeling) verhogen naar 100.000 ton/jaar. De bestaande vergistingsinstallatie zal hiervoor vernieuwd worden en er zullen enkele structurele aanpassingen gebeuren.


QAF ten slotte omvat de grondwaterwinning voor het beregenen van de bijhorende akkerlanden. De grondwaterwinning pompt vanop een diepte van 80 m en maximaal 60.000 m³/jaar, 1.000 m³/dag en 100 m³/uur. Er wordt geen wijziging voor dit onderdeel van de site aangevraagd in voorliggend project.


Er wordt tevens een vroegtijdige hernieuwing gevraagd voor de volledige milieutechnische eenheid.

In het milieueffectenrapport (MER) zal een evaluatie gemaakt worden tussen de vergunde en de gewenste situatie.


Tijdens deze terinzagelegging kunnen opmerkingen worden geformuleerd die betrekking hebben op het onderzoeken van bepaalde milieueffecten. Bezwaren kunnen nu niet worden geformuleerd. Dat kan later in de fase van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure.

Het aanmeldingsdossier dat de methodiek en inhoudsafbakening van het ontwerp-milieueffectrapport omvat ligt ter inzage op de vergunningendienst van de gemeente Merksplas van 11 juni 2020  tot en met 10 juli  2020.
Het dossier kan tevens geraadpleegd worden op https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank, dossiernummer PR3277.


Opmerkingen dienen binnen deze periode schriftelijk overgemaakt te worden:

Datum van het bericht: woensdag 10 juni 2020
Alle nieuws