Naar inhoud

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023 – 2027 voorzien in fi- nanciering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie.

De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/2115. De op- maak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Depar- tement Landbouw en Visserij en zal inzetten op volgende Europese doelstellingen van het GLB:

  1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
  2. het concurrentievermogen vergroten;
  3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
  4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
  5. zorgen voor het milieu;
  6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
  7. de generatiewissel bevorderen;
  8. het platteland vitaal houden;
  9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.


Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.


Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Stra- tegisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM). Het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vind je vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER. Je kan het ook inkijken op het gemeentehuis.


Tot en met 14 maart 2022 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal Plan-MER PL0272 – GLB

Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel departement@lv.vlaanderen.be


Surf voor meer informatie over milieueffectrapportage naar: omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Datum van het bericht: vrijdag 14 januari 2022
Alle nieuws