Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Inhoud

Een ambulante activiteit wordt omschreven als elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument, van producten en diensten, hetzij door de handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), hetzij door een persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Op deze algemene regel zijn heel wat uitzonderingen van toepassing. Informeer je vooraf best bij een ondernemingsloket.

Een machtiging voor het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten moet je ook aanvragen bij een erkend ondernemingsloket. Een lijst van erkende loketten vind je hier.

Voorwaarden gemeente

De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten of op openbaar domein is geregeld via het gemeentelijk reglement dat je onderaan deze pagina vindt. Hiervoor moet je vooraf toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor is ook een belasting verschuldigd.

Wens je ambulante activiteiten uit te voeren op privé markten, terrein grenzend aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen, dan heb je ook voorafgaandelijk toestemming van de gemeente nodig, maar is geen belasting verschuldigd.

Een uitzondering hierop zijn erkende jeugdverenigingen, verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de minister van Financiën.

Inhoud

Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten hebt u een machtiging ambulante activiteiten (‘leurkaart’) nodig. Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen die vermeld zijn in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.

Voorwaarden

Er zijn drie soorten machtigingen:

 • de machtiging als werkgever (keuze tussen inclusief of exclusief ten huize van de consument)
 • de machtiging als aangestelde A (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
 • de machtiging als aangestelde B (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

Een machtiging ambulante activiteiten is maar geldig als ook de volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

 • een geldig identiteitsbewijs

 • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden

 • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

 • voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument (aangestelde B): een bewijs van goed gedrag en zeden.

Procedure

U vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. U kunt daarvoor het best telefonisch contact opnemen met het betreffende loket en informeren naar de benodigde documenten. Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Kostprijs

De machtiging ambulante handel kost

 • 150 euro voor een machtiging als werkgever

 • 100 euro voor een machtiging als aangestelde – A of B (onbepaalde duur)

 • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur).

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijk reglement of politieverordening

Naar top