Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

IBO portaal van Departement Omgeving

Plannen

IBO staat voor Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.
De Vlaamse overheid maakte recent werk van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van :

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland


Surf naar de website

 

Via inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Enkel gewestelijke info

Let op! Voorlopig kan je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Meer info

Dienst omgeving

omgeving@merksplas.be

inspraak.omgeving.vlaanderen.be