Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

Vergunningenregister

Het Vergunningenregister is een gemeentelijk gegevensbestand, waarin voor het grondgebied van de gemeente perceelsgebonden informatie is opgenomen met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Elke gemeente is verplicht om een vergunningenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te houden en er uittreksel uit af te leveren.


Een vergunningenregister moet minstens volgende gegevens bevatten:


 1. Het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam;
 2. De afgegeven stedenbouwkundige en planologische attesten;
 3. Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en de identiteit van de aanvrager;
 4. Elke aanvraag voor een verkavelingsvergunning en de identiteit van de aanvrager;
 5. Elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot die vergunningen, en de identiteit van de personen die beroep aantekenen;
 6. Elke melding en de identiteit van de persoon die de melding verricht;
 7. De gevalideerde as-builtattesten;
 8. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning;
 9. De vermelding van elk proces-verbaal dat opgemaakt wordt met betrekking tot inbreuken op dit decreet, het verdere gevolg dat aan deze processen-verbaal gegeven wordt, iedere gerechtelijke uitspraak ter zake en de uitvoering van de herstelmaatregelen;
 10. De vermelding van elk rechtsmiddel dat tegen de gerechtelijke uitspraken aangewend wordt, de daaropvolgende uitspraken en het gevolg dat daaraan gegeven wordt;
 11. Het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en bewijs van betaling van de planbatenheffing;
 12. In voorkomend geval het declaratief attest.