Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds

Wie?

 • Weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen van
 • Loontrekkenden en zelfstandigen.
 • Mijnwerkers op invaliditeitspensioen.
 • Personen met een handicap van de algemene regeling.
 • Personen met een handicap in de regeling zelfstandigen (na 1 jaar ziekte).
 • Residenten in België vanaf 65 jaar.
 • Ex-ambtenaren in Afrika (vanaf de pensioengerechtigde leeftijd).
 • Gepensioneerden ten laste van een buitenlandse wetgeving, ingeschreven in België.
 • Personen met recht op een leefloon of een equivalent hiervan als OCMW-steun.
 • Personen aan wie een tegemoetkoming personen met een handicap wordt uitbetaald.
 •  Personen aan wie een gewaarborgd inkomen voor bejaarden wordt uitbetaald (inkomensgarantie voor ouderen).
 • Personen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap.
 • Mensen ouder dan 50 jaar, die langer dan 1 jaar werkloos zijn.

Wat?

Het totaal bruto gezinsinkomen mag het ‘grensbedrag’ niet overschrijden.Het grensbedrag wordt bepaald door een basisbedrag, verhoogd met een bedrag per persoon ten laste. De echtgenote wordt altijd als persoon ten laste beschouwd, zelfs als zij gerechtigde is. De samenwonende partner wordt gelijkgesteld met de echtgenote indien zij zonder inkomstenvoorwaarden persoon ten laste zou kunnen zijn van de gerechtigde en voor zover er geen verwantschap tot en met de derde graad bestaat met de gerechtigde.

Aan de verhoogde tegemoetkoming zijn volgende voordelen verbonden:
 • Het genieten van het sociaal telefoontarief..
 • Een hogere terugbetaling door de mutualiteit van je dokterskosten, medicatie en een aantal andere gezondheidszorgen.
 • Met een attest van het ziekenfonds waarop vermeld staat dat je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming en met een pasfoto, kan je in een NMBS-station een kaart ontvangen voor vermindering op openbaar vervoer.
 • Vrijstelling algemene provinciebelasting hoofdverblijf.
 • Toepassing van de sociale MAF (maximumfactuur). Dit betekent dat je een snellere terugbetaling krijgt van de oplegkosten voor geneeskundige verstrekkingen (uitgezonderd een aantal medicamenten) wanneer men op jaarbasis het plafond van 450 euro heeft overschreden.

Waar?

Voor verdere vragen omtrent de verhoogde tegemoetkoming wend je je best tot de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.