Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Meer info

Subsidie DIFTAR

De gemeente beperkt in bepaalde gevallen de kost van het DIFTAR-systeem door subsidies toe te kennen.

Luierafval

Om de kostprijs van luierafval te drukken, voorziet het gemeentebestuur volgende maatregelen.

  • Toekenning jaarlijkse toelage voor kinderen jonger dan 3 jaar (30 euro), voor incontinente personen (40 euro) en voor onthaalmoeders (30 euro).
  • Verkoop witte zakken voor luierafval aan de onthaalbalie.
 

Deze zakken worden verkocht op rollen van 20 stuks aan 15 euro/rol en zijn bedrukt met het spetserslogo van Merksplas.

Volle zakken kan je gratis wegbrengen naar het containerpark van IOK in de Moerstraat.  Je deponeert deze zakken in de daartoe bestemde container.

De witte zakken zijn transparant om het sorteergedrag te controleren.

Er mogen namelijk enkel luiers en verzorgingsdoekjes in de luierzak.

Sociale redenen

Ook omwille van sociale redenen kan een toelage van 25 euro per jaar worden toegekend aan volgende personen die genieten van een beslissing tot toekenning van:

  1. een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
  2. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, overeenkomstig de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001
  3. een attest waarbij is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
  4. een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten
  5. een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorieën II, III of IV, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten
  6. een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, overeenkomstig de artikelen 127 en volgende van de wet van 22 december 1989
  7. een tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 2 juni 1969
  8. een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.

Indien je in aanmerking komt voor een toelage, kan je bijgevoegd aanvraagformulier invullen en (voorzien van de bijlage) bezorgen aan de financiële dienst.