Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Parkeerkaart

Wie?

Wie officieel erkend is door het Ministerie van Sociale Zaken voor één van de volgende handicaps, heeft recht op een parkeerkaart. Het betreft:


  • De personen die door een blijvende invaliditeit van tenminste 80% getroffen zijn.
  • De personen van wie de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van de graad van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten.
  • De personen van wie de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van hun verplaatsingsmogelijkheden met tenminste 2 punten.
  • De personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die ten minste 50% bedraagt.
  • De personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn.
  • De burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met ten minste 50% oorlogsinvaliditeit.
  • De kinderen die beantwoorden aan het criterium van ten minste 2 punten in de categorie verplaatsing.

Wat?

De kaart is strikt persoonlijk. Zij mag enkel gebruikt worden wanneer de titularis ervan zich bevindt in het voertuig dat geparkeerd wordt.


Deze kaart geeft in België recht op:


  • Parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone).
  • Parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicap.
  • Vrijstelling van het betalen van parkeergeld, op voorwaarde dat de vrijstelling door de gemeente wordt toegestaan. Bij twijfel is het in uw belang eerst navraag te doen bij de gemeente.In de andere lidstaten van de Europese Unie geeft de parkeerkaart enkel recht op de parkeerfaciliteiten zoals die door de lidstaat in kwestie zijn vastgelegd.

Waar?

De nodige formulieren, het aanvraagformulier (blauw formulier) en formulier 3 & 4 (ingevuld door de dokter), kunnen bekomen worden bij het OCMW.


De formulieren dienen gezonden worden naar één van volgende drie instanties:


FOD Sociale Zekerheid

Directie-Generaal Personen met een handicap

Dienst Attesten, bureel 518

Zwarte Lievevrouwstraat 3c

1000 Brussel

website


Administratie der Pensioenen van de Federale Overheidsdienst Financiën

Financiëntoren – bus 31

Kruidtuinlaan 50

1010 Brussel


Het bestuur van de oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Zelfbestuursstraat 2 – 4

1070 Brussel

De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.