Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Meer info

Algemeen

 

 Op 14 oktober worden alle stemplichtige inwoners tussen 08.00 uur en 15.00 uur verwacht om digitaal hun stem uit te brengen.

 

Ten laatste zaterdag 29 september worden de kiesbrieven naar de burgers verstuurd. In jouw oproepingsbrief staat vermeld in welk stembureau je verwacht wordt.

 

In de onthaalruimte van het gemeentehuis zal een stemcomputer opgesteld staan. Iedereen die het wil, kan het digitaal uitbrengen van de stem komen oefenen.

 

Wat als je niet kan gaan stemmen op 14 oktober?

Je bent verhinderd om te gaan stemmen en wenst volmacht te geven.

 

Wanneer een kiezer verhinderd is om te gaan stemmen, mag deze een gemachtigde aanstellen die in zijn plaats gaat stemmen. Iedere kiezer kan een gemachtigde zijn. Elke kiezer kan echter slechts één volmacht krijgen.

 

De volgende gevallen van verhindering worden aanvaard:

 1. De kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet kan gaan stemmen. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest.
 2. Wanneer de kiezer wegens beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Er moet een attest van de werkgever of de militaire of burgerlijke overheid voorgelegd worden.
 3. Kiezers die het beroep van schippers, marktkramers of kermisreizigers uitoefenen en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. Er wordt een attest afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de kiezer is ingeschreven in het bevolkingsregister.
 4. De kiezer die op de dag van de verkiezing in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert ingevolge een rechterlijke maatregel. Het bewijs wordt geleverd door de directie van de inrichting waar betrokkene verblijft.
 5. De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert om te gaan stemmen. Een bewijs wordt afgeleverd door de desbetreffende religieuze overheid.
 6. De kiezer die omwille van studieredenen niet kan gaan stemmen. Een bewijs wordt afgeleverd door de studie-instelling.
 7. De kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft en zich niet op één van de bovenvermelde uitzonderingen kan beroepen.

 

Wat moet je doen wanneer je een volmacht wenst te geven?

(punt 1 tot en met 6)

 

Je moet een volmacht verlenen aan de gemachtigde.

Dit dient te gebeuren aan de hand van het volmachtformulier dat kan afgehaald worden op het gemeentebestuur of dat je kan vinden op www.vlaanderenkiest.be. Dit formulier moet ondertekend worden door zowel de volmachtgever als de gemachtigde. Een attest dient bijgevoegd te worden (bv ziektebriefje van dokter, studieattest van hogeschool of universiteit, werkgeversattest dat je moet werken)

Wat moet je doen wanneer je een volmacht wenst te geven wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland? (punt 7)

 

Net zoals hierboven aangehaald dient dit ook te gebeuren aan de hand van het volmachtformulier.

 

Je moet de nodige bewijsstukken leveren of een ‘verklaring op eer’ ondertekenen.

De onmogelijkheid dat een kiezer zich naar het stembureau kan begeven op de dag van de verkiezing, moet worden vastgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.

De kiezer kan zijn afwezigheid ofwel staven aan de hand van de nodige bewijsstukken, ofwel door het ondertekenen van een verklaring op eer, indien hij niet de nodige bewijsstukken kan voorleggen.

Als bewijsstukken worden aanvaard: de vliegtickets, de reservering bij een reisbureau, de huurovereenkomst voor een goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring van de familie in het buitenland enz. De bewijsstukken ter zake worden dus heel ruim opgevat. De eindbeslissing over het nodige bewijsstuk komt steeds aan de burgemeester of zijn gemachtigde toe.

 

Deze aanvraag moet ingediend worden bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de dag die de dag van de verkiezingen voorafgaat (dit is zaterdag 13 oktober, maar dan is het gemeentehuis gesloten, dus in de praktijk is dit vrijdag 12 oktober tijdens de openingsuren).

Met volmacht gaan stemmen

 

De gemachtigde moet zich op de dag van de verkiezing begeven naar het stemlokaal waar de volmachtgever is opgeroepen om te gaan stemmen. De gemachtigde moet de volgende documenten voorleggen om de stem van de volmachtgever te kunnen uitbrengen:

 1. het volmachtformulier (gedateerd en ondertekend door de volmachtgever en de gemachtigde)
 2. het attest (bv ziektebriefje van dokter, studieattest van hogeschool of universiteit, werkgeversattest dat je moet werken) of volmachtgeving bij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen (door burgemeester of zijn gemachtigde afgeleverd)
 3. de oproepingsbrieven (van zichzelf en de volmachtgever)
 4. de eigen identiteitskaart

Je wenst GEEN volmacht te geven en je bent verhinderd om te gaan stemmen

 

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. Die lijst wordt na de verkiezingen naar de vrederechter gestuurd. De rechter zal dan per individueel geval beoordelen of jouw afwezigheid aanvaard kan worden of niet. Als je op de dag van de verkiezingen aan de voorzitter van het stembureau attesten of bewijsstukken hebt bezorgd om je afwezigheid te verantwoorden, dan worden die meegestuurd naar de vrederechter.

Je mag deze attesten, bewijsstukken, zelfgeschreven tekst,… op voorhand bezorgen aan onze dienst. Gelieve dan ook je oproepingsbrief mee te brengen.

Wie tijdens de stemming nog geen bewijs van afwezigheid heeft afgegeven, moet dat bewijs na de verkiezingen bezorgen aan de vrederechter.

 

Voor verdere informatie kan je steeds terecht op de website :  vlaanderenkiest.be.