Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Meer info

FAQ

Wie, wat, waar?

Iedereen die stemrecht heeft zal een oproepingsbrief ontvangen. Deze worden ten laatste op 29/09/2018 verstuurd. Op de oproepingsbrief staat vermeld waar je je moet aanmelden. Dit kan in het gemeenschapscentrum zijn of in de kleuterschool van Qworzó.(ingang via de Bevrijdingsstraat) Je kan je stem uitbrengen op zondag 14/10/2018 van 08.00 uur tot 15.00 uur.

 

Moet ik stemmen?

Ja, iedereen die stemrecht heeft, heeft in België ook stemplicht. Je hebt wel de mogelijk om een blanco stem uit te brengen.

 

Help, ik ben verhinderd of ben in de onmogelijkheid om mijn stem uit te brengen!

Hieronder staan de gevallen vermeld waarbij je volmacht kan geven. Dit kan via het officiële volmachtformulier. ( te vinden op www.vlaanderenkiest.be  of af te halen bij team burgerzaken) Het volmachtformulier is slechts geldig indien het voorzien is van een bijkomend attest en de handtekeningen van volmachtgever en volmachtkrijger.

 

Ziekte :  Volmachtformulier + medisch attest

Studie : Volmachtformulier + attest van de onderwijsinstelling

Beroepsredenen : Volmachtformulier + attest van de werkgever

Schippers, marktkramers, kermisreizigers : Volmachtformulier + attest van de burgemeester

Toestand van vrijheidsbeneming : Volmachtformulier + bevestiging door directie van de instelling

Geloofsovertuiging : Volmachtformulier + attest van religieuze overheid

Verblijf in het buitenland wegens beroepsredenen : Volmachtformulier + attest van werkgever

Verblijf in buitenland om privéredenen : Volmachtformulier + attest tijdelijk verblijf in het buitenland (af te halen bij team burgerzaken)

 

Aan wie kan ik een volmacht geven?

Een volmacht geef je aan een andere kiezer. Iedere kiezer mag maximum 1 volmacht krijgen. Het is niet nodig dat de volmachtkrijger in onze gemeente woont. Hij/zij dient eerst te gaan stemmen voor zichzelf en daarna de extra stem met volmacht uitbrengen. Hiervoor begeeft hij/zij zich naar het stembureel waarvoor de volmachtgever opgeroepen werd.

 

Ik ga een stem uitbrengen met volmacht, wat neem ik mee?

De eigen oproepingsbrief en de identiteitskaart, de oproepingsbrief van de volmachtgever, het ondertekend volmachtformulier en het bijhorend attest.

 

Help, ik ben verhinderd of ben in de onmogelijkheid om mijn stem uit te brengen en ik wens geen volmacht te geven. Wat nu?

Je brengt je oproepingsbrief binnen ( of laat deze binnenbrengen) bij team burgerzaken. De oproepingsbrief moet samen worden aangeboden met het desbetreffende attest. Zie hoger.

 

Opgelet met een afwezigheid zonder volmacht bij een verblijf in het buitenland omwille van privéredenen!

In dit geval breng je je oproepingsbrief ook binnen en laat je een attest bijvoegen van verblijf in het buitenland. (af te halen bij team burgerzaken)  Je moet er rekening mee houden dat dit attest alleen kan worden opgemaakt als je ook een voucher, tickets, factuur,…  van de reis kan voorleggen. Een verklaring op eer tekenen zoals bij het geven van een volmacht wel gaat, gaat in dit geval dus niet. De ambtenaar beslist of je bewijzen afdoende zijn om het nodige attest af te tekenen.

Dit attest kan ten laatste op vrijdag 12 oktober om 12.00 uur worden afgetekend.

Afwezigheid zonder volmacht wegens andere redenen dan deze die wettelijk voorzien zijn.

Indien je afwezig bent zonder meer, kom je op de lijst van de afwezige kiezers. De vrederechter zal dan beslissen of je reden tot afwezigheid aanvaard wordt of niet. Je kan voor de verkiezingsdag jouw ‘bewijs van verontschuldiging’ afgeven bij team burgerzaken, dit samen met je oproepingsbrief.

Je kan op de dag van de verkiezing jouw ‘bewijs van verontschuldiging’ samen met je oproepingsbrief binnen (laten) brengen in het stembureau waar je uitgenodigd was. Na de verkiezingsdag dien je dit rechtstreeks te bezorgen aan het vredegerecht van Turnhout.

 

Oefenen met de stemcomputer

Er staat een stemcomputer opgesteld bij team burgerzaken, waarop je tijdens de openingsuren alvast kan komen oefenen.

 

Help, ik ben mijn oproepingsbrief verloren of ik heb deze niet ontvangen!

Je kan steeds een duplicaat afhalen.

Voor de verkiezingsdag kan dit bij team burgerzaken tijdens de openingsuren.

Ook op de dag van de verkiezingen zelf kan een duplicaat worden afgegeven. Meld je aan bij je stembureau en zij zullen je doorsturen naar team burgerzaken.

 

Nog vragen?

Neem eens een kijkje op www.vlaanderenkiest.be of neem contact met ons. We staan je graag te woord.