Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten

Inhoud

Een ambulante activiteit wordt omschreven als elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument, van producten en diensten, hetzij door de handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), hetzij door een persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Op deze algemene regel zijn heel wat uitzonderingen van toepassing. Informeer je vooraf best bij een ondernemingsloket.

Een machtiging voor het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten moet je ook aanvragen bij een erkend ondernemingsloket. Een lijst van erkende loketten vind je hier.

Voorwaarden gemeente

De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten of op openbaar domein is geregeld via het gemeentelijk reglement dat je onderaan deze pagina vindt. Hiervoor moet je vooraf toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor is ook een belasting verschuldigd.

Wens je ambulante activiteiten uit te voeren op privé markten, terrein grenzend aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen, dan heb je ook voorafgaandelijk toestemming van de gemeente nodig, maar is geen belasting verschuldigd.

Een uitzondering hierop zijn erkende jeugdverenigingen, verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de minister van Financiën.

Inhoud

Als uitbater van een kermisattractie of voor kermisgastronomie met bediening aan tafel hebt u een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten nodig.

Voorwaarden

Er zijn twee soorten machtigingen tot het uitoefenen van kermisactiviteiten.

Machtiging als werkgever

Een machtiging als werkgever wordt verleend aan:

  • een zelfstandige die voor eigen rekening een kermisactiviteit uitoefent

  • een onderneming als verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur van de rechtspersoon.

Deze machtiging is persoonsgebonden.

Machtiging als aangestelde-verantwoordelijke

Een machtiging als aangestelde-verantwoordelijke wordt verleend aan een werknemer die verantwoordelijk is voor de kermisattractie of eetkraam bij afwezigheid van de houder van de machtiging als werkgever.

Deze machtiging staat op naam van de werkgever of de onderneming voor wiens rekening men werkt, de machtiging is uitwisselbaar tussen aangestelde-verantwoordelijken.

Geldigheidsduur

De machtiging kermisactiviteiten als werkgever is geldig voor de duur van de activiteit en zolang de natuurlijke of rechtspersoon aan de voorwaarden tot uitoefening van de activiteit voldoet, inbegrepen de voorwaarden inzake veiligheid van de uitgebate attracties en vestigingen.

De machtiging kermisactiviteiten als aangestelde-verantwoordelijke is geldig voor de duur van de activiteit zonder de geldigheidsduur van de machtiging als werkgever, waaraan zij verbonden is, te kunnen overstijgen. Haar geldigheid is ook verbonden met de naleving van de uitbatingvoorwaarden van de attracties of vestigingen.

Procedure

U vraagt de machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten aan bij een erkend ondernemingsloket naar keuze.

De machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten is maar geldig als wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs

  • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden

  • bij verkoop van voeding: een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Voor kermistoestellen die personen voortbewegen met een niet-menselijke energiebron is het voorleggen van een bewijs van risicoanalyse, opstellingsinspectie, onderhoud en periodiek nazicht verplicht.

Kostprijs

Kostprijs

Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten kost

  • 150 euro voor een machtiging als werkgever

  • 100 euro voor een machtiging als aangestelde-verantwoordelijke.

Uitzonderingen

Personen die op een kermis een vestiging in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel uitbaten, hoeven geen 'machtiging kermisactiviteiten' te hebben, maar moeten wel een 'machtiging ambulante activiteiten' bezitten.

Naar top