Ruimen van beken, grachten en waterlopen

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop. Je kan zelf opzoeken op een online kaart of een waterloop een ‘bevaarbare’ of een ‘onbevaarbare’ waterloop is. Als je de waterloop hebt geselecteerd op de kaart, zie je in een tabelletje de beheerder en de categorie.

Categorieën

Onbevaarbare waterlopen

  • Categorie 1: worden beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Een probleem met deze categorie melden doe je hier.
  • Categorie 2: worden beheerd door de provincie Antwerpen. Een probleem met deze categorie melden doe je hier
  • Categorie 3: worden beheerd door de gemeente Merksplas. Een probleem met deze categorie melden doe je hier

Soms is een 'polder of watering' beheerder, in dat geval is het beheer van de waterlopen van categorie 2 en 3 én de grachten de taak van het bestuur van de polder of watering.

Niet-geklasseerde waterlopen:

  • baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door de gemeente
  • baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
  • andere niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten worden beheerd door de eigenaar van het aangrenzende perceel. Alleen als het gaat om ‘publieke grachten’, neemt de gemeente of de polder of watering, het beheer ervan op zich, zonder het eigendom ervan over te kopen.

Onderhoud van de waterlopen

De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterloop en de bedding van de waterloop. Dit is de zone van de waterloop tot aan de hoogste grens die het stromend water kan bereiken zonder dat de waterloop overstroomt. De planten, struiken en bomen die op de bedding staan, zijn eigendom van de beheerder. De beheerder zal daar maaien en snoeien. Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze zorgen voor bescherming tegen erosie en inspoeling van sedimenten, pesticiden en meststoffen. Oeverzones zijn bovendien belangrijk voor onderhoud of om werken aan de waterloop te kunnen uitvoeren. Er moeten dan ook afstandsregels gerespecteerd worden.

Naar top