Schadecommissie voor landbouwteelten

Inhoud

Hagel, vorst, wateroverlast en andere natuurelementen kunnen landbouwproducten schade berokkenen. Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schadecommissie laten bijeen roepen. Hij roept hiervoor de schadecommissie bijeen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Let op! In volgende gevallen heeft het bijeenroepen van de schadecommissie geen zin:

  • Verlies door economische of speculatieve redenen (bv een teelt die omwille van prijsvorming niet tijdig wordt geoogste, waardoor oogsten niet meer mogelijk is).
  • Schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg.
  • Indien de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen van die teelt op een bedrijf.

Het is noodzakelijk dat de schade twee keer wordt vastgesteld:

  1. Op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt.
  2. Bij het oogsten.

De vaststelling van schade kan van belang zijn in volgende gevallen:

  • Aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
  • Eventueel een voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als ramp (hierbij speelt de brede weersverzekering een rol !).
  • Het proces verbaal van vaststelling van schade aan teelten kan eventueel gebruik worden voor de toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van de Europese Richtlijn.

Procedure

Je vraagt de bijeenkomst van de schadecommissie aan bij de gemeente.

De aanvraag met de nodige bijlagen kan je bezorgen:

Het aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Downloads

Naar top