Scheiding van afvalwater en hemelwater

Ligt er in de straat waar je woont een gescheiden rioleringsstelsel, dan ben je verplicht om ook jouw afvalwaterstromen (huisvuilwater en regenwater) gescheiden in die riolering te lozen. Bouw je een nieuwbouwwoning, dan ben je al bij de bouw verplicht om je riolering te scheiden, ook al is dat in je straat nog niet voorzien. Komen er wegenwerken in je straat waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, dan moet je in de meeste gevallen aanpassingswerken laten uitvoeren aan je riolering.

Riolering of IBA?

Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen. Jouw woning kan gelegen zijn in één de van volgende vier zones:

  1. Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
  2. Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering.
  3. Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
  4. Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Stel je echter vast dat je woning niet ingekleurd werd op het zoneringsplan? Dat kan, bijvoorbeeld als je woont in een nieuwe verkaveling. Voor gebouwen die nog niet werden opgenomen in het zoneringsplan gelden dezelfde voorwaarden als voor de gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, tenzij rechtstreekse aansluiting op bestaande riolering mogelijk is.

De zoneringsplannen worden elke zes jaar volledig herzien. Ze worden elk jaar geactualiseerd. Om te weten in welke zuiveringszone je woning is opgenomen, neemt je best contact op met de technische dienst of je kijkt het na op 

Septische put of niet?

Wanneer moet ik een septische put steken en wanneer niet? Wel, in de meeste gevallen ben je het verplicht. Het is afhankelijk in welke zone je woont.

Een septische put is in Merksplas verplicht bij woningen die gelegen zijn in:

  • Centraal gebied
  • Collectief geoptimaliseerd buitengebied
  • Collectief te optimaliseren buitengebied
  • Bij bestaande woningen in individueel te optimaliseren buitengebied

IBA

Een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is verplicht in het individueel te optimaliseren buitengebied. Hiermee ga je je huishoudelijk afvalwater voorbehandelen. Voor bestaande woningen is het voldoende om een septische put te installeren, maar voor nieuwbouwwoningen moet je een verdergaande biologische behandelingsinstallatie installeren om je afvalwater zelf te zuiveren.

Aansluitplicht op riool

Enkel als je voor je rioolaansluiting over het terrein van derden moet en hiervoor geen toelating krijgt of als je woning op meer dan 250 meter afstand van de riolering gelegen is, is een uitzondering op de aansluitplicht op riool voorzien. In dat geval moet het afvalwater dan wel ter plaatse gezuiverd worden met een IBA.

Naar top