Verbintenis tot tenlasteneming - Bijlage 3bis

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee een inwoner een niet-EU onderdaan wil uitnodigen voor een kort verblijf in België wanneer deze persoon zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Je bent hiermee als garant, financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van de niet-EU onderdaan.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Procedure

 • Maak een afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente om het dossier in te dienen. Onderaan de pagina kan je een formulier van verbintenis tot tenlasteneming (modelformulier bijlage 3bis) downloaden. Breng het document ingevuld (eerste pagina) mee naar de afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken van jouw gemeente.

LET OP: het is verplicht het document recto-verso af te drukken. Er mag niets doorstreept worden op het document.

 • Als de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de gemachtigde beambte de verbintenis tot tenlasteneming waarna men het document meegeeft aan de persoon die de verbintenis tot tenlasteneming komt vragen.
 • Als het visum wordt aangevraagd in een consulaat/ambassade van een andere Schengenstaat, moeten wij de documenten eerst opsturen naar de dienst vreemdelingenzaken in Brussel ter goedkeuring. Het kan soms een maand of langer duren voor we de documenten terugkrijgen, dus kom zeker op tijd langs om je aanvraag in te dienen. Als onze diensten de documenten terug ontvangen, zullen ze je telefonisch contacteren om deze af te halen aan onze onthaalbalie.
 • De garant dient de verbintenis tot tenlasteneming (origineel exemplaar) naar de visumaanvrager op te sturen, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen. De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen. De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal zonodig in samenwerking met de dienst vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken en de solvabiliteit van de garant evalueren.
 • Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart van de garant;
 • Bewijzen dat jij als garant over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dient de garant loonfiches voor te leggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken. Worden onder meer aanvaard in dit kader: loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar ...;
 • Gegevens van niet-EU onderdaan die naar België wenst te komen:
  • naam en voornaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • nationaliteit
  • nummer van het nationaal paspoort (geen rijksregisternummer)
  • huidige verblijfplaats
  • plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren
 • Eventueel de reeds volledig ingevulde verbintenis tenlasteneming. Die kan je onderaan deze pagina downloaden. LET OP: het is verplicht het document recto-verso af te drukken. Er mag niets doorstreept worden op het document.

Regelgeving

Verblijfswet van 15 december 1980

Verblijfswet van 8 oktober 1981

Modelformulier bijlage 3bis

Downloads

Naar top